Print Friendly and PDF


ระยะต่างๆ ของ VPA

กระบวนการข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) คือระยะต่างๆ ที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แต่ละระยะจะสิ้นสุดลงที่จุดตัดสินใจ จุดตัดสินใจคือตัวเริ่มเข้าสู่ระยะใหม่ ซึ่งอาจเปลี่ยนลักษณะความสัมพันธ์และการเสวนาระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง กระบวนการ VPA ไม่มีความแน่นอน แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศตามวิวัฒนาการของ VPA ไม่มีรายการตรวจเช็ค หรือโครงสร้างตายตัวสำหรับกระบวนการ สิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นระยะการทำงานความจริงแล้วอาจทับซ้อนกัน กระบวนการ VPA เกิดจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ผู้มีส่วนได้เสียในประเทศส่งออกไม้

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาองค์ประกอบของระยะการทำงานต่างๆ มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจให้กระจ่างถึงกระบวนการ VPA คำอธิบายต่อจากนี้เป็นการสรุปโดยสังเขปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ VPA ส่วนใหญ่เท่าที่ผ่านมา ไม่ได้เป็นใบสั่งว่ากระบวนการ VPA ควรดำเนินการอย่างไรในอนาคต

ระยะก่อนการเจรจา ในระยะนี้ ด้วยการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียของประเทศ ประเทศส่งออกไม้จะพิจารณาว่าจะดำเนินการ VPA หรือไม่ ผู้มีส่วนได้เสียของประเทศอาจเริ่มรวบรวม และหาข้อมูลให้ตัวเองเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเจรจา อ่านเพิ่มเติมในหมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อระยะก่อนการเจรจา

ระยะการเจรจา การเจรจาภายในกลุ่มเดียวกันและระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย ในประเทศผู้ส่งออกไม้ และระหว่างรัฐบาลแห่งชาติและสหภาพยุโรป เป็นตัวกำหนดเนื้อหาของ VPA และจะอยู่ในข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย อ่านเพิ่มเติมในหมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อระยะการเจรจา

กระบวนการให้สัตยาบัน

กระบวนการให้สัตยาบันทำให้ VPA เป็นข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และเป็นไปตามกระบวนการปกติในสหภาพยุโรปและประเทศหุ้นส่วนของการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศ กระบวนการให้สัตยาบัน VPA เริ่มขึ้นเมื่อทุกฝ่ายให้สัญลักษณ์สิ้นสุดการเจรจาด้วยการลงนามย่อใน VPA ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การให้สัตยาบันใช้เวลาตั้งแต่หลายเดือนไปจนถึงมากกว่าหนึ่งปี การให้สัตยาบันไม่ได้แสดงว่า ประเทศหุ้นส่วน VPA สามารถออกใบรับรอง FLEGT ประการแรก ประเทศนั้นต้องรับรองได้ว่าทุกแง่มุมของ ระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ที่เห็นชอบร่วมกันในกระบวนการ VPA นั้นทำงานได้ดี ซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่การพัฒนา และ/หรือ การกลั่นกรองระบบที่มีอยู่เดิมมากขึ้นในระยะการนำไปปฏิบัติของกระบวนการ VPA


ระยะการนำไปปฏิบัติ ระยะการนำไปปฏิบัติของกระบวนการ VPA จะไม่เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการจนกว่าทั้งสองฝ่ายได้ให้สัตยาบันในข้อตกลง แต่ในความเป็นจริง อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการนำไปปฏิบัติมักเริ่มขึ้นก่อนกระบวนการให้สัตยาบันเสร็จสิ้น ในระยะการนำไปปฏิบัตินี้ ทุกฝ่ายของกระบวนการ VPA จะพัฒนาและดำเนินการในสิ่งที่เห็นชอบร่วมกัน รวมถึงการปฏิรูปธรรมาภิบาล และระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ การออกใบรับรอง FLEGT จะสามารถเริ่มได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายประเมินระบบการประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ตามข้อตกลง VPA และมั่นใจว่าระบบทำงานได้ตามที่บรรยายไว้แล้วเท่านั้น หลังการออกใบรับรอง FLEGT เริ่มขึ้น การปฏิรูปกฎหมายและธรรมาภิบาลอาจดำเนินต่อไป ทุกฝ่ายติดตามผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของ VPA และตรวจสอบรายงานจากผู้ตรวจสอบอิสระ กระบวนการ VPA ไม่มีจุดสิ้นสุด แต่คาดว่าการนำไปปฏิบัติจะดำเนินต่อไปโดยไร้ขีดจำกัด เว้นเสียแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจให้ข้อตกลงสิ้นสุดลง อ่านเพิ่มเติมในหมวดแกะกล่อง VPA หัวข้อ ระยะการนำไปปฏิบัติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงค์ภายนอก

Falconer, J. 2013. Overview of VPA processes: opportunities and challenges for projects to advance FLEGT. Presentation to FLEGT Project coordination meeting. 9 October 2013, Brussels. [ดาวน์โหลดไฟล์การนำเสนอ PowerPoint]