Print Friendly and PDF


ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະສະບັບໄດ້ລະບຸລະອຽດກ່ຽວກັບດ້ານຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍຂອງປະເທດ ເຊິ່ງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຈະດຳເນີນການຊອກຫາຫຼັກຖານຄວາມສອດຄ່ອງໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ. ຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນການທົບທວນຄືນບັນດານິຕິກຳຂອງປະເທດ ແຕ່ເປັນການສ້າງເປົ້າໝາຍ ແລະ ເນັ້ນໜັກໃສ່ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດຕັດສິນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍນຳມາເຊິ່ງຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການກຳນົດໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍມີຄວາມຊັດເຈນຂຶ້ນ. ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍແມ່ນມີປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີທີ່ປະເທດໃດໜຶ່ງມີກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປ່າໄມ້ຫຼາຍສະບັບ, ຫຼື ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນໃນກົດໝາຍຕ່າງໆ.

ໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ສອດຄ່ອງກັບບັນດາກົດໝາຍຕາມທີ່ໄດ້ອ້າງອີງໃນນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ ແມ່ນຖືວ່າຖືກກົດໝາຍພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຖືກກົດໝາຍແມ່ນມີສິດໄດ້ຮັບ ໃບອະນຸຍາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍແມ່ນສູນກາງຂອງລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ ໃນດ້ານເຕັກນິກອື່ນໆຂອງລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນຜົນມາຈາກນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ.

ຂອບ​ເຂດ​ຂອງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຈະຕ້ອງ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຕ່ອງ​ໂສ້​ການ​ສະ​ໜອງ​ທັງ​ໝົດ-ທີ່​ເລີ່ມ​ຈາກ​ການ​ຈັດ​ສັນ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຕັດ​ໄມ້ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ ແລະ ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ ແລະ ແບ່ງ​ປັນ​ຜົນ​ປ​ະ​ໂຫຍດ.

ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຈະຕ້ອງ​ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ອົງ​ປະ​ກອບ​ຂອງ​ຂອບ​ເຂດ​ວຽກ​ງານ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງ​ການ​ລວມ​ເອົ​າ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ, ຂອບ​ເຂດ​ຂອງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຈະ​ມີຫຼາຍກວ່າຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ອາດ​​ລວມ​ເຖິງກົດ​ໝາຍ​ອາ​ກອນ, ການ​ຄ້າ, ການຈ້າງງານ, ປະ​ກັນ​ສັງ​ຄົມ, ການ​ອາ​ນຸ​ລັກຊີວະນາໆພັນ, ອິດສະຫຼະດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທໍານຽມປະເພນີ.

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ​ແມ່ນ​ເປັນ​ກາງ​ໃນດ້ານ​ເນື້ອ​ໃນ​ຂອງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ, ແຕ່​ຄາດ​ຫວັງ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ກຳ​ນົດ​ຂອບ​ເຂດ​ນິ​ຍາມ​ທີ່ກວມ​ເອົາ​ສາມ​ເສົາຫຼັກ​ຄື: ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ສັງ​ຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ສະຫະພາບເອີຣົບຈຶ່ງສົ່ງເສີມໃຫ້ບັນດາບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດບັນລຸຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ. ການປຶກສາຫາລືກັນຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍອາດສາມາດກຳນົດການປະຕິຮູບທີ່ຈຳເປັນ ໂດຍການເປີດເຜີຍຊ່ອງວ່າງ, ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນ ຫຼື ການທັບຊ້ອນກັນໃນນິຕິກຳ.

ວິ​ທີ​​ການ​ໃຫ້​ນິ​ຍາມ​ຄວາມ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ

ແຕ່ລະປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈະນຳໃຊ້ວິທີການຂອງຕົນເອງໃນການຄັດເລືອກວິທີການພິຈາລະນາ ແລະ ໃຫ້ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສ່ວນໃຫຍ່, ວິທີການຂອງບັນດາປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາແມ່ນພົວພັນກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຮູບທີ 8 ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆບໍ່ແມ່ນຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ຂັ້ນຕອນທີ່ອາດຈະບໍ່ກງກນແມ່ນເນືອງມາຈາກມີຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນເຂ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາ.

 

 

ຮູບທີ 8ຕົວຢ່າງຂັ້ນຕອນທີ່ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຫ່ງຊາດສາມາດຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງ ທາງກົດໝາຍ

ໃນຂັ້ນຕອນຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສ່ວນໃຫຍ່, ຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການໃຫ້ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍແມ່ນຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ລະກຸ່ມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດດຳເນີນການປືກສາຫາລືພາຍໃນກຸ່ມ ເພື່ອບັນລຸລະດັບບຸລິມະສິດທີ່ເປັນເອກະພາບກັນໃນການໃຫ້ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍ.

ແຕ່ລະກຸ່ມຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນກົດໝາຍແຕກຕ່າງກັນ. ສຳລັບລັດຖະບານ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການນຳໃຊ້ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ສຳລັບບໍລິສັດ ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. ສຳລັບຊຸມຊົນ, ບັນຫາແມ່ນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອຮັກສາສິດທິຕ່າງໆ. ຂັ້ນຕອນຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍພາກສ່ວນຈະຕ້ອງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະກຸ່ມເຊິ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທຸກກຸ່ມ, ແລະ ຈະຕ້ອງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຈິງ.

ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງວິເຄາະບັນດາກົດໝາຍໃນຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ເພື່ອຕັດສິນຄັດເລືອກເອົາບັນດາກົດໝາຍຍ່ອຍທີ່ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ເຊິ່ງການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກກົດໝາຍຍ່ອຍອາດເປັນວຽກງານທີ່ສຳຄັນ. ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ມີກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ຫຼື ກົດໝາຍທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍກວ່າ 900 ສະບັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງປ່າໄມ້.

ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລວມເອົາບັນດາກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແຕ່ຈະຕ້ອງກຳນົດເອົາກົດໝາຍຍ່ອຍທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຈິງໃນການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັນ. ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະລະບຸຊ່ອງວ່າງ ຫຼື ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງກັນໃນບັນດາກົດໝາຍທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປະຕິຮູບ.

ທີມງານເຈລະຈາແຫ່ງຊາດຮ່າງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂຶ້ນ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກຂັ້ນຕອນການປຶກສາຫາລືຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ແຕ່ລະປະເທດໄດ້ດຳເນີນການຮ່າງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍໃນຫຼາຍໆວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີມງານເຈລະຈາບາງທີມງານໄດ້ຮ່າງນິຍາມດັ່ງກ່າວດ້ວຍຕົວເອງ. ບາງທີມງານສ້າງກຸ່ມປະຕິບັດວຽກງານທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກະກຽມຮ່າງນິຍາມດັ່ງກ່າວ. ໃນບາງປະເທດ, ກຸ່ມຂອງບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊ່ຽວຊານແຫ່ງຊາດໃນການຮ່າງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ.

ດ້ານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ໄມ້​ທ່ອນ​ທີ່ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍອາດ​ຈະ​ກວມ​ເອົາ

ການ​ຈັດ​ສັນກຳ​ມະ​ສິດ​ຕໍ່​ປ່າ​ໄມ້

ການ​ຈັດ​ສັນ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໄມ້

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ປ່າ​ໄມ້

ເຄົາ​ລົບ​ສິດໃນ​ການ​ຄອບ​ຄອງ/ການ​ນຳ​ໃຊ້

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ​ກັບ​ຊຸມ​ຊົນຕ່າງໆ

ການ​ແປ​ຮູບ​ໄມ້

ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ

ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄມ້

ເງື່ອນ​ໄຂ​ທາງ​ດ້ານ​ແຮງ​ງານ

ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຜູ້​ອອກ​ແຮງ​ງານ

ພັນ​ທະ​ທາງ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ

ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ

ພາ​ສີ ແລະ ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ

ການ​ຄ້າ ແລະ ການ​ສົ່ງ​ອອກ

 

ບາງປະເທດມີການປັບປຸງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍໂດຍການທົດລອງໃນພາກສະໜາມ ເຊິ່ງການທົດລອງໃນພາກສະໜາມແມ່ນໂອກາດໜຶ່ງໃນການກຳນົດຊ່ອງວ່າງ ຫຼື ບັນຫາຕ່າງໆໃນກົດໝາຍຍ່ອຍ, ແລະ ວິທີການກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງກັນ.

ຮ່າງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂັ້ນສຸດທ້າຍມີລັກສະນະເປັນຕາຕະລາງ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ: ຕາໜ່າງດ້ານນິຕິກໍາ ຫຼື ຕາຕະລາງນິຕິກໍາ. ຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວສະໜອງຕົວຊີ້ວັດຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍ, ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ໃນເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນນິຕິກຳ ແລະ ກຳນົດຫຼັກຖານທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພິສູດການປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ. ຕາຕະລາງດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງການກວດສອບຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ບາງສະບັບມີນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສຳລັບແຕ່ລະແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນສວນປ່າປູກ ຫຼື ການສຳປະທານໃນການຕັດໄມ້.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະສະບັບ, ເບິ່ງພາກເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

EU. 2007. FLEGT Briefing Note 02: ໄມ້ທີ່ຖືກກົດໝາຍແມ່ນຫຍັງ? ສະຫະພາບເອີຣົບ. [ດາວໂຫຼດ PDF]