Print Friendly and PDF


ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນ​ຫຍັງ?

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນ​ອົງ​ປະ​ກອບ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (FLEGT) ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາການ​ລັກ​ລອບຕັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແຕ່ລະອັນແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດສົ່ງອອກໄມ້ ທີ່ຢູ່ນອກສະຫະພາບເອີຣົບ. ຫຼັງຈາກທີ່ຝ່າຍຕ່າງໆລົງນາມຮັບຮອງໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ (VPA), ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຈະມີຂໍ້ຜູກມັດທາງກົດໝາຍເມື່ອທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ໄມ້ ແລະ ໄມ້ທ່ອນ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ມາໃນສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາແມ່ນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ.

ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີ້, ສິ່ງທຳອິດປະເທດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈະຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຈະນຳໃຊ້ພາກສ່ວນໃດຂອງຂອບເຂດກົດໝາຍແຫ່ງຊາດໃນການ ໃຫ້ນິຍາມຄວາມຖືກຕ້ອງດ້ານກົດໝາຍສຳລັບຈຸດປະສົງຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA). ນອກນັ້ນປະເທດດັ່ງກ່າວຕ້ອງມີ, ແລະ ກຳນົດເຂົ້າໃນເນື້ອໃນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນລະບົບໜຶ່ງທີ່ຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ການອອກໃບອະນຸຍາດຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້. ໃນຫຼາຍກໍລະນີ, ປະເທດໃດໜຶ່ງຈະປັບປຸງລະບົບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງນີ້.

ລະບົບການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງໄມ້ຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ການຄ້າ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດກາຢ່າງອິດສະຫຼະເພື່ອເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວດຳເນີນການຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງກົດລະບຽບໄມ້ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ສາມາດນຳເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ. ສຳລັບໄມ້ທ່ອນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້, ຜູ້ນຳເຂົ້າຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຮັບຮອງວ່າຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ໃນເວລາທີ່ສ້າງລະບົບ, ປະເທດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈຳນວນຫົກປະເທດໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກັບສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວປະກອບມີປະເທດແຄມມາຣູນ, ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ, ການ້າ, ອິນໂດເນເຊຍ, ໄລບີເລຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດຄອງໂກ. ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກຳລັງພັດທະນາລະບົບຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆຈຳນວນເກົ້າປະເທດເຊັນ: ປະເທດໄອວໍລີໂຄດ, ສາທາລະນະລັດຄອງໂກ, ກາບອນ, ກູຢານາ, ຮອນດູລັດ, ລາວ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມຍັງດຳເນີນການຕໍ່ໄປ. ໄປ. ປະເທດອື່ນໆອີກ 11 ປະເທດໃນທະວີບອາຟຣິກາ, ອາຊີ ແລະ ອາເມລິກາກາງ ແລະ ໃຕ້ ກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA).

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ມີ​ຄວາມ​ພິ​ເສດ​ຫຍັງ​ແດ່?

ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​​ດ້ານ​ການ​ຄ້າຮ່ວມ​ກັນ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃນຫຼາຍໆ​ດ້ານ.​

ອັນທຳອິດ, ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງຊາດເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການຕົກລົງໃນປະເທດຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືທີ່ຮອບຄອບເຊິ່ງມີ ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມ. . ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງປະເທດໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບວິທີການກຳນົດໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໂດຍອີງຕາມກົດໝາຍຂອງປະເທດ.

ອັນທີ​ສອງ, ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ອື່ນໆ, ຄູ່​ຮ່ວມ​ສັນ​ຍາ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ​ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ອັນ​ດຽວ​ກັນນັ້ນ​ກໍ​ຄື ການ​ກຳ​ຈັດ​ໄມ້​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ແລະ ປັບ​ປຸງ​ການ​ຄູ້ມ​ຄອງປ່າ​ໄມ້.

ອັນທີສາມ, ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ກວມເອົາ ການປະຕິຮູບກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ເຂົ້າໃນຂັ້ນຕອນ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ. ການປະຕິຮູບດັ່ງກ່າວແມ່ນການທີ່ບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ກຳນົດສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື. ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ສາມາດປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈ.

ດັ່ງ​ນັ້ນ, ການ​ປະ​ສົມ​ປະ​ສານ​ກັນ​ຂອງແຮງຍູ້ທາງການຄ້າ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງຂອງ​ຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA), ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ, ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດ້ານ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ລວມ​ທັງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດໄດ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເນື້ອໃນລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ແຜນງານຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA) ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້

ການຂັບເຄື່ອນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ຫຼັກການຂອງຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)

ການເຊື່ອມຕໍ່ໄປສູ່ໜ້າເວັບພາຍນອກ

ບັນດາປະເທດໃນຂໍ້ຕົກລົງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ (VPA)